คนมีรถควรอ่าน!! ถ้ารถหาย ไม่ต้องชำระค่าเช่าซื้อต่อไปอีก เพราะอะไร

Written by: admins | Date: 11 March 2559 | 50776 Views

เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อ เป็นสัญญาเช่าชนิดหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับการเช่า ตามมาตรา 567 บัญญัติว่า

มาตรา 567 ถ้าทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายไปทั้งหมดไซร้ ท่านว่าสัญญาเช่าก็ย่อม ระงับไปด้วย

หมายความว่า ถ้ารถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายไป ‪โดยไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อ‬ สัญญาเช่าซื้อย่อมระงับไปตามกฎหมาย‬ คู่สัญญาสิ้นความผูกพันธ์เสมือนไม่ได้ทำสัญญาเช่าซื้อต่อกันอีกต่อไป หากการเช่าซื้อยังคงผ่อนชำระไม่หมดผู้เช่าซื้อก็ไม่ต้องผ่อนชำระงวดที่เหลือในอนาคต หลักการนี้เป็นบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567

ในกรณีไฟแนนซ์ หรือ ลิสซิ่ง ที่ให้เช่าซื้อ ทำสัญญาบังคับให้ผู้เช่าซื้อ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเช่าซื้อต่อไป แม้ว่ารถยนต์นั้นจะสูญหายไปตามสัญญาก็ตามสัญญาฉบับนั้น ก็ตาม(ข้อกำหนอในสัญญา) ก็ไม่สามารถบังคับได้ เพราะขัดต่อประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้สัญญาธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ.ศ.2555 ในข้อ 5 (4)

ข้อ ๕ ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทำกับผู้บริโภคต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมีความหมายทำนองเดียวกัน ดังต่อไปนี้….

(๔) ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชำระค่าเช่าซื้อให้ครบถ้วนตาม สัญญา ในกรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย ถูกทำลาย ถูกยึด ถูกอายัด หรือถูกริบ โดยมิใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อ เว้นแต่ค่าเสียหาย หรือเบี้ยปรับ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทวงถาม การติดตามรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อ ค่าทนายความหรือค่าอื่นใด เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัดตามความจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควร)

แต่การที่สัญญาจะระงับตามกฎหมายต้องปรากฎหมายว่า เหตุที่รถสูญหายไปนั้น ไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อ และที่สำคัญ‬ ผู้เช่าซื้อต้องแสดงให้เห็นว่า ตนได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพย์สินเหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาทรัพย์สินของตนเองหรือไม่ เพราะโจทก์ (ผู้ให้เช่าซื้อ) ไม่อาจทราบได้เองว่า ขณะรถยนต์สูญหาย จำเลยได้ใช้ความระมัดระวังเพียงใด

คดีนี้้…ปรากฎว่า จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาคดี ไม่สืบพยาน (คือจำเลยไม่มาศาลเพิ่อสู้คดี) จึงไม่มีพยานหลักฐานให้ศาลพิจารณาได้ว่า จำเลยที่ 1 ใช้ความระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สินหรือไม่ ‪‎ศาลจึงต้องฟังว่าเหตุที่รถที่เช่าซื้อสูญหายเป็นความผิดของจำเลยที่1‬ ดังนั้น จำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดใช้ราคาค่าเช่าซื้อแก่โจทก์ สัญญาเช่าซื้อไม่ระงับไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567 คำพิพากษาฎีกาที่ 6531/2558

fnm-01 fnm-02 fnm-03 fnm-04

ที่มา ทนายเกิดผล แก้วเกิด


Relate posts

Comment box

ข่าวล่าสุด

 

สมัครงาน หางาน