ท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครพนักงาน 191 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.- ปริญญาตรี 2-16 พ.ค. 59

Written by: admins | Date: 28 April 2559 | 2750 Views

utapao

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  (U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport) เปิดรับสมัครพนักงานทุนหมุนเวัยน และลูกจ้างทุนหมุนเวียน จำนวน รวม 191 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.- ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ระดับ ปริญญาตรี จำนวน 21 ตำแหน่ง 31 อัตรา

 1. เจ้าหน้าที่แผนกนโยบายและยุทธศาสตร์ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาท่าอากาศยาน ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่แผนกบริหารทรัพย์สิน ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่แผนกกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่มาตรฐานและความปลอดภัย ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่มาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่มาตรฐานและความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 12. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 13. เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 14. เจ้าหน้าที่คดี ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 15. เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 16. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 17. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเขตการบินและระบบในสามบิน ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 18. เจ้าหน้าจัดการหลุมจอด ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 19. เจ้าหน้าที่ข้อมูลการบิน ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 20. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 21. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าสว่าง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสนามบิน ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา

ระดับ ปวส. จำนวน 21 ตำแหน่ง 35 อัตรา

 1. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจจ่าย ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่รับจ่าย ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าจัดเก็บรายได้ ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเขตการบินและระบบในสนามบิน ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
 7. เจ้าหน้าจัดการหลุมจอด ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่ข้อมูลการบิน ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
 12. เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 13. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตำแหน่งว่าง : 32 อัตรา
 14. เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
 15. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าสว่าง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสนามบิน ตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา
 16. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
 17. เจ้าหน้าที่เครื่องมือกลและระบบปรับอากาศ ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
 18. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสนามบิน ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 19. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 20. พลขับรถ ตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา
 21. ช่างรถยนต์ ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา

ระดับ ปวช. จำนวน 16 ตำแหน่ง 65 อัตรา

 1. เจ้าหน้าที่คลัง ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่คดี ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าบัญชีทั่วไป ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 5. พนักงานธุรการ (แผนกธุรการ) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่สายพาน/บันไดเลื่อน/ลิฟท์ ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน ตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่สัมภาระ ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่บริการสุขภาพ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 12. เสมียนแผนกรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 13. เจ้าหน้าที่ซ่อมสนามบิน ตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา
 14. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร ตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา
 15. พลขับรถ ตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา
 16. ช่างรถยนต์ ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิปวช. 9,400  บาท
 • วุฒิปวส. 13,800  บาท
 • วุฒิปริญญาตรี  18,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ https://utapao.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เบอร์โทร 038-245-600 ในวันและเวลาราชการ
 • หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่  Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.


Relate posts

Comment box

ข่าวล่าสุด

 

สมัครงาน หางาน