โรงพยาบาลระยอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 10 อัตรา

Written by: admins | Date: 3 May 2559 | 2415 Views

1461918891

ด้วยโรงพยาบาลระยอง มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลระยอง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ , นักรังสีการแพทย์, พยาบาลวิชาชีพ ,
พนักงานเก็บเงิน , พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ มีรายละเอียดในการรับสมัครดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สถานที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
1 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ อัตราค่าจ้าง 11,760 บาท จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานรังสีวิทยา
2 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ อัตราค่าจ้าง 11,760 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
3 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4 ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน อัตราค่าจ้าง 7,105 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาพาณิชยการ

5 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย อัตราค่าจ้าง 6,905 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

กลุ่มงานทันตกรรม
6 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราค่าจ้าง 6,905 บาท จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนำญในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

การรับสมัคร วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก นำสำเนาหลักฐานการสมัครสอบพร้อมหลักฐานตัวจริง ติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระยอง อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ .ศ.2559 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ในวันและเวลำราชการโทร 0-3๘61- 1104 ต่อ 2301- 11 หรือผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rayonghospital.net

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rayonghospital.net/sites/default/files/28042559_0.pdf


Relate posts

Comment box

ข่าวล่าสุด

 

สมัครงาน หางาน