(หลายอัตรา) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Written by: admins | Date: 28 April 2559 | 1956 Views

1461759195

ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเลขที่ 1 นักวิชาการอุตสาหกรรม
อัตราว่าง 12 อัตรา
ส่วนกลาง
1. สำนักบริหารยุทธศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
2. สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ จำนวน 1 อัตรา
3. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน จำนวน 1 อัตรา
4. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา
ส่วนภูมิภาค
5. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร จำนวน 2 อัตรา
6. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 อัตรา
7. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา
8. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 1 อัตรา
9. ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณ์ในงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการพัฒนาธุรกิจ การวางแผน การสำรวจ การศึกษาวิเคราะห์โครงการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ตำแหน่งเลขที่ 2 นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านคอมพิวเตอร์)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ส่วนภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล, ทางวิศวกรรมไฟฟ้า, ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางเคมีอุตสาหกรรม, ทางฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา

ตำแหน่งเลขที่ 3 นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านวิศวกรรม)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ส่วนภูมิภาค ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล, ทางวิศวกรรมไฟฟ้า, ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางเคมีอุตสาหกรรม, ทางฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา

ตำแหน่งเลขที่ 4 นิติกร
อัตราว่าง 1 อัตรา
ส่วนภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

ตำแหน่งเลขที่ 5 นักวิชาการพัสดุ
อัตราว่าง 2 อัตรา
ส่วนกลาง กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี จังหวัดพะเยา)
ส่วนภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น และต้องมีประสบการณ์ในงานด้านพัสดุมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ตำแหน่งเลขที่ 6 นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราว่าง 1 อัตรา
ส่วนภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้ที่หน่วยงานตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 2 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ๒๕๕9 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ในวันและเวลาราชการ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://www.dip.go.th ทั้งนี้ผู้สมัครมีสิทธิสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่ำนั้น

ประกาศรับสมัคร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ใบสมัคร | สถานที่สมัครสอบ


Relate posts

Comment box

ข่าวล่าสุด

 

สมัครงาน หางาน