มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ หลายอัตรา วุฒิ ปวส ป.ตรี ป.โท

Written by: admins | Date: 24 April 2559 | 1966 Views

1461316427

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ หลายอัตรา วุฒิ ปวส ป.ตรี ป.โท รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ทางสาขาการบัญชี การจัดการทั่วไป หรือ บริหารธุรกิจ
2. มีประสบการณ์ด้านการเงิน หรือด้านการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านอิเลคทรอนิคส์
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานโสตทัศนศึกษา มาแล้วไม่น่อยกว่า 3 ปี
3. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ได้

 

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะครุศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี
3. มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริต
4. มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทำงาน

 

4 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านงานธุรการ ในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

5 ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา โสตทัศนศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 

6 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้สาขา วิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง หรือทางอื่น ที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นี้ได้
2. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ – การเงิน
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถาบัน อุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

7 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะวิทยาการจัดการ
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านงานประกัน คุณภาพ
4. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านดูแลหลักสูตร

 

8 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานประชุม งานเลขานุการ เช่น การจัดระบบงาน การเตรียม การประชุม งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ มีความรู้ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และ กำหนดงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ ได้
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบ สามารถแก้ไขสถานการณ์และปัญหาเฉพาะหน้า ได้ดี มีความกระตือรือร้น
5. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

9 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาวิชาบริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และงานเลขานุการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ ความเข้าใจในกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการบริหาร งานสารบรรณและการบริหารมหาวิทยาลัย
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ งานเอกสาร งานจัดเก็บเอกสาร งานเลขานุการ
5. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และ มีความกระตือรือร้น
6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ ปัญหา และสรุปเหตุผล

 

10 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่

 

11 ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม คอมพิวเตอร์ Microsoft office, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, Access Control, Database for Business Plus.
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร สามารถถ่ายทอด และนำเสนองาน ได้ดี
12 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัด งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน : 21,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาทางการศึกษาพิเศษ หรือ สาขาวิชา ทางครุศาสตร์อื่นที่ผ่านการฝึกอบรม เกี่ยวกับ การเรียนการสอนการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ ที่ ก.ค.ศ. หรือ สกอ. รับรอง
2. สามารถสื่อสารภาษามือไทยเป็นล่ามภาษามือได้ หรือ มีบัตรล่ามภาษามือไทย
3. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
13 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานอนามัยและสุขาภิบาล สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสาธารณสุข
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ การปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การปฐมพยาบาล การดูแลรักษาเบื้องต้น การคุ้มครองผู้บริโภค การให้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และการประชาสัมพันธ์ ได้หลากหลายช่องทาง ในมหาวิทยาลัย
3. มีความรู้ความสามารถ ด้านการบริหารทั่วไป ในมหาวิทยาลัย ได้แก่ หนังสือราชการ การเบิกจ่าย งบประมาณ บริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี สามารถออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลได้
5. เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
7. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และบุคลิกภาพดีใน การบริการ
8. มีประสบการณ์ในการทำงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) อย่างน้อย 1 เรื่อง

 

14 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ
2. มีความรู้ความสามารถด้านงานสารบรรณ หรือ งานธุรการ
3. มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์
4. สามารถใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติได้อย่างชำนาญ
5. สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อ งานบริหารได้อย่างชำนาญ
6. มีประสบการณ์ในการสรุปโครงการต่างๆ
7. มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้
9. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
10. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถ ปฏิบัติงานตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

 

15 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา สังกัด สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B016

อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ/หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานที่ระบุไว้
2. มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ
3. มีประสบการณ์และสามารถฝึกอบรมการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใน ระดับดีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

 

16 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา สังกัด สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B017

อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
2. มีประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
3. มีประสบการณ์ด้านการดูแล และบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการด้าน ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใน ระดับดี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามได้
17 ตำแหน่ง : นักวิจัย ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B018
อัตราเงินเดือน : 21,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
2. มีวิทยานิพนธ์ หรือประสบการณ์ทำงานวิจัย ทางด้านเทอร์โมอิเล็กทริก
3. มีบทความวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริกตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ
4. มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์โครงสร้าง ผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์
18 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B019
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่าง เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
7. ประสานงานโดยการทำงานร่วมกันกับบุคคลภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดให้
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
19 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B020
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
20 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B022
อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ
2. มีความรู้ความสามารถด้านการติดตั้งระบบ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ดี
3. มีความรู้ความสามารถในการบริหาร ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
4. สามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อ งานบริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5. สามารถให้คำแนะนำในการใช้งานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้
7. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถ ปฏิบัติงานตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ชั้น 4 อาคาร 10 เลขที่ 680 ม.11 ถ.สกลนคร-อุดรธานี ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ


Relate posts

Comment box

ข่าวล่าสุด

 

สมัครงาน หางาน